מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו של נתונים אישיים (להלן - מדיניות הפרטיות) חלה על כל המידע שהאתר "iw.designluxpro.com", הממוקם על שם התחום iw.designluxpro.com, יכול לקבל על המשתמש במהלך השימוש באתר.

1. הגדרת תנאים

1.1. המונחים הבאים משמשים במדיניות פרטיות זו:

1.1.1. "ניהול האתר" iw.designluxpro.com "(להלן - מנהל האתר)" - עובדים מורשים של הנהלת האתר הפועלים בשם "iw.designluxpro.com", המארגנים (או) מבצעים עיבוד של נתונים אישיים, וכן קובעים את המטרות של עיבוד נתונים אישי את הרכב הנתונים האישיים שיש לעבד, פעולות (פעולות) שבוצעו עם נתונים אישיים.

1.1.2. "מידע אישי" - כל מידע הנוגע למישרין או בעקיפין, או מוגדר על ידי יחיד (נושא נתונים אישיים).

1.1.3. "עיבוד נתונים אישי" - כל פעולה (פעולה) או קבוצה של פעולות (פעולות) שבוצעו תוך שימוש בכלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים אלה עם נתונים אישיים, כולל איסוף, הקלטה, שיטתיזציה, הצטברות, אחסון, חידוד (עדכון, שינוי) מיצוי, שימוש, העברה (הפצה, הוראה, גישה), דפרסונליזציה, חסימה, מחיקה, השמדת נתונים אישיים.

1.1.4. "סודיות של נתונים אישיים" היא דרישה למפעיל או לאדם אחר שקיבל גישה לנתונים אישיים כדי למנוע את הפצתם ללא הסכמת נושא הנתונים האישיים או זמינותם של טעמים משפטיים אחרים.

1.1.5. "המשתמש של האתר" iw.designluxpro.com "(להלן" המשתמש ") הוא אדם בעל גישה לאתר באמצעות האינטרנט ושימוש באתר iw.designluxpro.com.

1.1.6. "Cookies" הוא פיסת נתונים קטנה שנשלחה על ידי שרת אינטרנט ומאוחסנת במחשב המשתמש, אשר לקוח האינטרנט או דפדפן האינטרנט שולחים לשרת האינטרנט בכל פעם בבקשת HTTP (HTTPS) בעת ניסיון לפתוח את הדף של האתר המתאים.

1.1.7. "כתובת IP" - כתובת רשת ייחודית של צומת ברשת מחשבים שנבנתה על גבי IP.

2. הוראות כלליות

2.1. השימוש באתר iw.designluxpro.com על ידי המשתמש מהווה הסכמה של מדיניות פרטיות זו ותנאי עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש.

2.2. במקרה של מחלוקת עם תנאי מדיניות הפרטיות, המשתמש חייב להפסיק להשתמש באתר iw.designluxpro.com.

2.3. מדיניות פרטיות זו חלה רק על iw.designluxpro.com. הנהלת האתר אינה שולטת ואינה אחראית לאתרי צד שלישי שאליהם המשתמש יכול לעקוב אחר הקישורים הזמינים ב- iw.designluxpro.com.

2.4. הנהלת האתר אינה מאמתת את דיוק הנתונים האישיים שסופקו על ידי המשתמש באתר iw.designluxpro.com.

3. נושא מדיניות הפרטיות

3.1. מדיניות פרטיות זו קובעת את חובת המינהל של האתר iw.designluxpro.com לאי גילוי והגנה על הגנת הפרטיות של נתונים אישיים שהמשתמש מספק לבקשת הנהלת האתר בעת הגשת טופס יישום כלשהו באתר.

3.2. הנתונים האישיים המותרים לעיבוד במסגרת מדיניות פרטיות זו מסופקים על-ידי המשתמש על-ידי מילוי טופסי הבקשה ב- iw.designluxpro.com וכוללים את הפרטים הבאים:

3.2.1.שם משפחה, שם, פטרונומי של המשתמש;

3.2.2. מספר הטלפון של המשתמש;

3.2.3. כתובת דואר אלקטרוני (דואר אלקטרוני) של המשתמש;

3.2.4. כתובת אתר האינטרנט של המשתמש;

3.2.5. הודעת טקסט של משתמש.

3.3. האתר iw.designluxpro.com מגן על נתונים המועברים באופן אוטומטי בתהליך הצפייה ביחידות מודעות וכאשר מבקרים בדפים עם סקריפט מערכת סטטיסטי ("פיקסל") מותקן:

  • כתובת IP;
  • מידע מעוגיות;
  • מידע על הדפדפן (או על תוכנית אחרת המספקת גישה למודעות לתצוגה);
  • זמן גישה;
  • כתובת הדף שבו נמצאת יחידת המודעות;
  • המפנה (כתובת הדף הקודם).

3.3.1. כיבוי קובצי cookie עלול למנוע גישה לחלקים של האתר iw.designluxpro.com הדורש מילוי יישום.

3.3.2. אתר iw.designluxpro.com אוסף נתונים סטטיסטיים על כתובות ה- IP של המבקרים שלה. מידע זה משמש לזיהוי ולפתור בעיות טכניות.

3.4. כל מידע אישי אחר שלא צוין לעיל (היסטוריה של יישומים, דפדפנים בשימוש ומערכות הפעלה, וכו ') כפוף אחסון אמין ואי הפצה, למעט כאמור בסעיף קטן. 5.2. 5.3. של מדיניות פרטיות זו.

4. מטרת איסוף מידע אישי

4.1. נתונים אישיים של משתמש הנהלת האתר iw.designluxpro.com עשויה להשתמש ב:

4.1.1. זיהוי המשתמש שהגיש את הבקשה באתר iw.designluxpro.com.

4.1.2. יצירת משוב עם המשתמש, כולל שליחת הודעות, בירורים בנוגע לשימוש באתר iw.designluxpro.com למתן שירותים, בקשות עיבוד ובקשות מהמשתמש.

4.1.3. קביעת מיקום המשתמש לחישוב עלות השירותים שבהם היה המשתמש מעוניין.

4.1.4. אישור על הדיוק ושלמות הנתונים האישיים שמסר המשתמש.

4.1.5. הודעות מהמשתמש של iw.designluxpro.com על מצב הבקשה.

4.1.6. יישום של פעילויות קידום מכירות בהסכמת המשתמש.

5. שיטות ותנאים לעיבוד מידע אישי

5.1. עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש מתבצע ללא הגבלת זמן, בכל דרך משפטית, כולל במערכות המידע של נתונים אישיים באמצעות כלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים אלה.

5.2. המשתמש מסכים כי למנהל האתר יש זכות להעביר נתונים אישיים לצדדים שלישיים, בפרט לשירותי שליחים, לארגוני דואר, למפעילי תקשורת, אך ורק לצורך מילוי בקשת המשתמש שהונפקה ב- iw.designluxpro.com.

5.3. הנתונים האישיים של המשתמש עשויים להיות מועברים לרשויות המדינה מורשה של הפדרציה הרוסית רק על בסיס ובאופן שנקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית.

5.4. במקרה של אובדן או גילוי של נתונים אישיים, מנהל האתר יודיע למשתמש על אובדן או גילוי של נתונים אישיים.

5.5. הנהלת האתר נוקטת באמצעים הארגוניים והטכניים הדרושים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי חוקית או מקרית לגישה, הרס, שינוי, חסימה, העתקה, הפצה, וכן מפעולות בלתי חוקיות אחרות של צדדים שלישיים.

5.6. הנהלת האתר יחד עם המשתמש נוקטת בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הפסדים או השלכות שליליות אחרות הנגרמות על ידי אובדן או גילוי של הנתונים האישיים של המשתמש.

6. התחייבויות הצדדים

6.1. המשתמש חייב:

6.1.1. לספק מידע על נתונים אישיים הדרושים לעיבוד יישום ב- iw.designluxpro.com.

6.1.2. עדכון, להשלים את המידע המסופק על נתונים אישיים במקרה של שינוי במידע זה.

6.2. הנהלת האתר מחויבת:

6.2.1. השתמש במידע שהושג אך ורק למטרות המפורטות בסעיף 4 של מדיניות פרטיות זו.

6.2.2.כדי להבטיח אחסון של מידע סודי בחשאי, לא לחשוף ללא אישור מראש ובכתב של המשתמש, ולא למכור, להחליף, לפרסם או לחשוף בכל דרך אפשרית אחרת את הנתונים האישיים המועברים של המשתמש, למעט p. 5.2. 5.3. מדיניות פרטיות זו.

6.2.3. נקוט אמצעי זהירות כדי להגן על סודיות הנתונים האישיים של המשתמש בהתאם לנוהל המשמש בדרך כלל להגנה על מידע מסוג זה בעסקאות עסקיות קיימות.

6.2.4. ביצוע חסימה של נתונים אישיים הנוגעים למשתמש הרלוונטי, החל ממועד הבקשה או בקשתו של המשתמש, או נציגו המשפטי או הגוף המוסמך להגנה על זכויותיהם של נתונים אישיים עבור תקופת האימות, במקרה של נתונים אישיים בלתי מהימנים או פעולות בלתי חוקיות.

7. אחריות הצדדים

7.1. הנהלת האתר, שלא מילאה את התחייבויותיה, אחראית להפסדים שנגרמו על ידי המשתמש בקשר לשימוש בלתי חוקי בנתונים אישיים, בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסית, למעט כפי שנקבע אחרת בפסקאות. 5.2, 5.3. 7.2. מדיניות פרטיות זו.

7.2. במקרה של אובדן או גילוי של מידע סודי, הנהלת האתר אינה אחראית אם מידע סודי זה:

7.2.1. הפך לרשות הציבור לפני אובדן או גילוי.

7.2.2. הוא התקבל מצד שלישי לפני קבלתו על ידי הנהלת האתר.

7.2.3. הוא נחשף בהסכמת המשתמש.

8. יישוב סכסוכים

8.1. בטרם הגשת תביעה בסכסוכים הנובעים מהיחסים בין משתמש האתר של האתר iw.designluxpro.com לבין הנהלת האתר, יש להגיש תביעה (הצעה בכתב להסדר מרצון של הסכסוך).

8.2. מקבל התביעה בתוך 30 יום קלנדרי מיום קבלת התביעה, מודיע לתובע בכתב על תוצאות התמורה של התביעה.

8.3. אם לא יושג הסכם, המחלוקת תועבר לרשות השופטת בהתאם לחקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית.

8.4. החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית חלה על מדיניות פרטיות זו ועל היחסים בין המשתמש לבין מנהל האתר.

תנאים נוספים

9.1. למנהל האתר יש זכות לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו ללא הסכמת המשתמש.

9.2. מדיניות פרטיות חדשה תיכנס לתוקף מרגע פרסומה באתר, אלא אם נקבע אחרת במהדורה החדשה של מדיניות הפרטיות.

9.3. כל הצעה או שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו יש לשלוח לדוא"ל: chinateampro2015@gmail.com

ספות

ריהוט

כורסאות